Намери своя прекрасен дом сега!
- - -

Политика за поверителност

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИОТ „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД

„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, има задължение да Ви информира, относно извършваното от дружеството обработване на лични данни.

Моля, прочетете внимателно настоящите Политики, за да бъдете информирани за това как обработваме отнасящата се до Вас лична информация, при осъществяване на търговската си дейност, при водене на кореспонденция на имейл адрес, както и при използването на нашата интернет платформа - http://www.ikarimoti.com.


ОБЩАИНФОРМАЦИЯ

„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, ЕИК: 201205017 e със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Христо Смирненски“ № 11, вх. Б, ет. 1, ап. 1, наричано по-нататък за краткост ”Дружеството”.Основната търговска дейност на Дружеството е търговско представителство и посредничество при покупко – продажба и наем на недвижими имоти.

Дружеството извършва търговската си дейност в офис находящ се на адрес: гр. Варна, ул. “Славянска“ № 12.


Контактна информация за връзка с „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД:

Адрес: гр. Варна, ул. “Славянска“ № 12.

имейл адрес: info@ikarimoti.com

телефони: 0888 928 881

„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни /АЛД/, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни, съгласно нормативните разпоредби в областта на защитата на личните данни на физическите лица, между които и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни.

Категориите лични данни обработвани от Дружеството са ограничени до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват, поддържат се в актуален вид, и се съхраняват за период, не по – дълъг от необходимото съгласно закона.


ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ:

В процеса на осъществяване на търговската си дейност, „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, обработва лични данни на физически лица:КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:


„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, в процеса на осъществяване на търговската си дейност,обработва информация за физически лица, която се съхранява в предвидените от закона срокове, а именно:


НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ:


Обработваните от Дружеството лични данни не се предоставят на трети лица, с изключение на предвидените в закона и/или договора случаи, и/или при наличие на изрично съгласие на субекта на лични данни.


ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА: http://www.ikarimoti.com И/ИЛИ ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС.


Молим преди да предприемете действия за контакт с нас в електронна среда, да се запознаете с настоящите Политики. 


„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООДсъбира информация от Вас, когато посетите и/или се свържете с нас на нашата интернет платформа - http://www.ikarimoti.com.

Използвайки интернет платформата http://www.ikarimoti.com, на лицензиран сървър се съхраняват данни за отворените от Вас, като посетител страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел - сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице. Не се извършва профилиране.

Моля да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило http://www.ikarimoti.com в уеб браузъра си.


Информираме Ви, че в случаите, когато посетите интернет платформата http://www.ikarimoti.com и/или ни изпратите формата за контакт с нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, отнасящата се до Вас информация, и се съгласявате информацията да бъде обработвана с цел - сигурност и защита на софтуерната среда и под разбиране за обратна връзка с Вас.

Не разрешаваме проследяване на поведението от трета страна.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ ОТ „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕОО ДПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА -http://www.ikarimoti.com.ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ


„Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата http://www.ikarimoti.com съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваме „бисквитки“ във връзка с функционирането на интернет платформата.

„Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. Използваме „бисквитките“ за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните стандарти NAI, с които можете да се запознаете на https://www.networkadvertising.org/. По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на https://www.aboutcookies.org/.


Интернет платформата http://www.ikarimoti.comизползва:
Вие можете посредством настройка на Вашия браузер, винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашата интернет платформа.


Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се пази на лицензиран сървърс контролиран режим на достъп.Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, те ползват собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД няма контрол.

Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в интернет платформата http://www.ikarimoti.com към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.


МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ


„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите правата и свободи, е въвело подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.


Използваните от „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер Внедрена е система от организационни и административни мерки, за гарантиране на постоянна поверителност и устойчивост на услугите при обработване.

Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.


Цялата отнасящата се до Вас информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой наши служители, които имат специални права за достъп. Служителите обработващи лични данни в „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД са запознати с нормативната уредба в областта на защита на личните данни и правилата неразгласяване на лични данни, и строго спазване на мерките за защита. Служителите обработващи лични данни поемат задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА:


„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД не предоставя данни на трети лица, с изключение на случаите, когато:


ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, ДЕКЛАРИРА, че гарантира на субектите на лични данни, спазване на политика на конфиденциалност и неразпространяване на лични данни. Обработваните лични данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън предвидените в закона и/или договора условия. При спазване на действащото законодателство „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООДизползва личните данни на субектите единствено и само за целите, предвидени в договора и/или по начин съвместим с тях.


ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


В качеството Ви насубекти на лични данни, имате право по всяко време на обработването да поискате от „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, информация и достъп до обработваната по отношение на Вас информация.

Имате право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни.


Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД на адрес: гр. Варна, ул. “Славянска“ № 12.

Можете да се свържете с Нас на имейл адрес:имейл адрес:info@ikarimoti.com и/или телефони: 0888 928 881.


В качеството Ви на субект на лични данни можете да упражните правата си по чл. 12 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г., като лично или чрез пълномощник депозирате заявление до Дружеството, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа данни, които идентифицират субекта на личните данни в това му качество - три имена, качество, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни, подпис, дата и адрес за кореспонденцията и връзка. Заявлението след депозирането му пред Дружеството, се завежда в нарочен регистър. Когато Дружеството има основателни съмнения относно самоличността на физическото лице, депозирало заявлението и/или възражението, може да поиска да се предостави допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данни. Оправомощено лице на Дружеството, разглежда заявлението, и се произнася по него в срок до 2/два/ месеца. Решението се съобщава писмено на заявителя.


Имате право по всяко време на обработването да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни, при условие, че липсва друго основание за законосъобразно обработване. Необходимо е да ни информирате, за това писмено на адрес: гр. Варна, ул. “Славянска“ № 12 или на имейлinfo@ikarimoti.com.


Когато лични данни са предоставени от субекта на лични данни на Дружеството или обработващ лични данни служител, без основание и/или в противоречие с целите и принципите по обработване на данни, Дружеството ги връща незабавно или ги изтрива, или унищожава в срок от един месец от узнаването.


В случаите, когато данните не са получени от субекта на лични данни, за който се отнасят, Дружеството информира субекта за: данните идентифициращи администратора и координати за връзка с него, целите, срока и правното основание на обработването, за категориите предоставени данни и техния източник, за получателите, на които ще бъдат предоставени, както и за правото му на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на неговите лични данни.


В качеството си на субекти на лични данни, имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи.


ЗА ВРЪЗКА С „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД:


Ако имате въпроси относно настоящите Политики за поверителност и прозрачност, можете да се свържете с нас на адрес: „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД, гр. Варна, ул. “Славянска“ № 12 и/или на имейл адрес:имейл адрес:info@ikarimoti.com, телефони: 0888 928 881.


СЪГЛАСЯВАЙКИ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ВИЕ ИЗРИЧНО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.


Запазваме правото си да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.По смисъла на настоящите Политики:


Субект на лични данни е физическото лице – служител, работник, клиент, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци

"Администратор на лични данни“е „МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД;

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на служител, работник, клиент, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;

Обработване на лични данни" е всяка операция или съвкупност от операции, които Дружеството извършвана по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;

Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.


„МЕДЖИК ТРАВЪЛ“ ЕООД

Top